Elektrická distribučná sústava

Pod pojmom elektrická distribučná sústava rozumieme rozsiahlu časť elektrizačnej sústavy, prevažne lokálneho charakteru, ktorá slúži na distribúciu elektrickej energie k odberateľom.


Základné vlastnosti a výhody:

  • Napäťové hladiny 110 kV, 22 kV a 0,4 kV
  • Na rozvod sú použité vzdušné a káblové vedenia
  • Jednoduchá dostupnosť v mestách a obciach
  • Vysoká stabilita siete


Elektrická energia z distribučnej sústavy má však rôzny pôvod, okrem obnoviteľných zdrojov je energia vyrábaná aj v jadrových, uhoľných alebo plynových elektrárňach. Vyrobená elektrická energia je prenášaná na značné vzdialenosti čím dochádza ku značným stratám pri prenose a rozvode. Cena za dodávanú elektrickú energiu a služby s tým spojené rastie a cenová politika do budúcnosti je nejasná.


ESAC